poniedziałek, 13 marca 2017

Wszczęcie i zakończenie kontroli celno-skarbowej działalności gospodarczej przedsiębiorców (KAS)

Od dnia 1 marca 2017 r. obowiązuje ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1947)., która zmieniła zasady kontroli celno-skarbowej firm. W niniejszym artykule postaram się przybliżyć zasady wszczęcia i zakończenia kontroli. 

Wszczęcie kontroli celno-skarbowej następuje z urzędu, na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej udzielonego kontrolującemu.

Datą wszczęcia
 kontroli celno-skarbowej jest dzień doręczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej. .....

Czytaj więcej ....

czwartek, 2 marca 2017

Co to KAS, - czyli co to jest Krajowa Administracja Skarbowa?

W dniu 1 marca 2017 r. weszła w życie ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1947).  


Zgodnie z definicja ustawową KAS stanowi wyspecjalizowaną administrację rządową wykonującą zadania z zakresu realizacji dochodów z  tytułu podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, ochrony interesów Skarbu Państwa oraz  ochrony obszaru celnego Unii Europejskiej, a także zapewniającą obsługę i wsparcie podatnika i płatnika w prawidłowym wykonywaniu  obowiązków podatkowych oraz obsługę i wsparcie przedsiębiorcy w prawidłowym wykonywaniu obowiązków   .....Czytaj więcejpiątek, 13 listopada 2015

Ochrona autorskich praw do programu komputerowego

Programy komputerowe podlegają ochronie jak utwory literackie. Ochrona przyznana programowi komputerowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia.

Nie każdy program komputerowy stanowi przedmiot prawa autorskiego. Po to, by uzyskał taki status, niezbędne jest stwierdzenie, iż „stanowi on przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze"

Program komputerowy, jak każdy inny utwór, nie musi mieć postaci ukończonej, aby korzystać z autorsko prawnej ochrony. Podmiotem prawa autorskiego do programu komputerowego jest twórca. W przypadku gdy w przygotowaniu programu uczestniczy więcej osób, krąg współautorów oraz kwestie dotyczące podziału i wykonywania wspólnego prawa określa się według ogólnych zasad przyjętych w ustawie.

Idee i zasady będące podstawą jakiegokolwiek elementu programu komputerowego, w tym podstawą łączy, nie podlegają ochronie.
Czytaj więcej » 

niedziela, 8 listopada 2015

Czas trwania wszystkich kontroli organu kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym

Na wstępie niniejszego posta chciałbym przedstawić podstawową normę, o której należy pamiętać przy kontroli przedsiębiorcy: Przedsiębiorca, który poniósł szkodę na skutek przeprowadzenia czynności kontrolnych z naruszeniem przepisów prawa w zakresie kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, przysługuje odszkodowanie a dowody przeprowadzone w toku kontroli przez organ kontroli z naruszeniem przepisów prawa w zakresie kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, jeżeli miały istotny wpływ na wyniki kontroli, nie mogą stanowić dowodu w żadnym postępowaniu administracyjnym, podatkowym, karnym lub karno-skarbowym dotyczącym kontrolowanego przedsiębiorcy.

Do kontroli działalności gospodarczej podatnika będącego przedsiębiorcą stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Czas trwania wszystkich kontroli organu kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym nie może przekraczać:niedziela, 4 października 2015

Kiedy zachodzi nominalne obniżenie kapitału zakładowego?

Nominalne obniżenie kapitału zakładowego zachodzi, gdy:

1) bilans spółki wykazał stratę, a obniżenie ma na celu wyrównanie bilansu, aby mogła nastąpić wypłata z zysku dla wspólników. Gdyby bowiem w tej sytuacji nie nastąpiło obniżenie kapitału zakładowego, zysk spółki musiałby być przeznaczony na odbudowę kapitału zakładowego, aż do pełnego zrównoważenia bilansu spółki, zgodnie z art. 192 KSH;

2) wartość aportów została oszacowana zbyt wysoko, wobec czego kapitał zakładowy nie został w całości pokryty. Konieczne jest wówczas doprowadzenie jego wysokości do stanu rzeczywistego, tj. zgodnie z realną wartością aportu;

Czytaj więcej »

środa, 23 września 2015

Kiedy ma miejsce rzeczywiste obniżenie kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością?Rzeczywiste obniżenie kapitału zakładowego ma miejsce, gdy:

1) kapitał zakładowy spółki jest zbyt wysoki w stosunku do zadań gospodarczych spółki. Obniżenie kapitału pozwala więc na dokonanie odpowiednich wypłat wspólnikom, którzy mogą zainwestować go bardziej efektywnie poza spółką;  

2) następuje przesunięcie części kapitału zakładowego na fundusz zapasowy lub rezerwowy, którymi wspólnicy mogą w odróżnieniu od kapitału zakładowego swobodnie dysponować. Stąd taki zabieg określa się w doktrynie jako przejściowe stadium dokonania w jego następstwie wypłat wspólnikom lub przeznaczenie go na cele przewidziane umową lub uchwałą wspólników;


wtorek, 22 września 2015

Jak obniżyć kapitał zakładowy w Spółce z ograniczoną odpowiedzialności ?Obniżenie kapitału zakładowego w Sp. z o.o.

Zasadą jest, że obniżenie kapitału zakładowego poprzez zmianę umowy spółki. Wyjątek od tej zasady stanowi obniżenie kapitału zakładowego przez umorzenie udziałów.

Obniżenie kapitały zakładowego, jako zmiana umowy spółki, dokonywane jest na podstawie uchwały wspólników podejmowanej większością 2/3 głosów przy zachowaniu formy aktu notarialnego. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna określać kwotę, o jaką kapitał zakładowy określony w umowie ma być obniżony, oraz określać sposób obniżenia oraz powinna być umieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza. Uchwała powinna określać czyje udziały są obniżane i w jakiej liczbie ulegają zlikwidowaniu.

Umowa spółki może przewidywać surowsze wymagania w zakresie podjęcia takiej uchwały.

Czytaj więcej »