niedziela, 21 stycznia 2018

Upadłość osoby fizycznej, która była przedsiębiorcą

Po zaprzestaniu prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej wierzyciel może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej, która była przedsiębiorcą, jeżeli od dnia wykreślenia z właściwego rejestru nie upłynął rok. To samo dotyczy osób fizycznych, które przestały być wspólnikami osobowych spółek handlowych tj. spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej.  

Należy pamiętać, że wniosek wierzyciela o upadłość dłużnika złożony po upływie roku od dnia wykreślenia przedsiębiorcy z właściwego rejestru podlega oddaleniu.

piątek, 19 stycznia 2018

Czy w razie śmierci przedsiębiorcy można ogłosić jego upadłość?

Czy w razie śmierci przedsiębiorcy można ogłosić jego upadłość?
Na postawione w tytule pytanie należy odpowiedzieć twierdząco. W razie śmierci przedsiębiorcy można ogłosić jego upadłość, jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości został złożony w terminie roku od dnia jego śmierci. Jest to termin prekluzyjny, który nie podlega przywróceniu ani przedłużeniu, a po jego upływie prawo żądania ogłoszenia upadłości wygasa (F. Zedler, w: Jakubecki, Zedler, Komentarz, 2006, s. 40-41; por. też Świeboda, Komentarz, 2006, s. 34; Piasecki, Komentarz, s. 33)

Czytaj więcej .....

środa, 10 stycznia 2018

Od 1 stycznia 2018 r. wzrosła kwota wolna od podatku (PIT)]

Od 1 stycznia 2008 r. wzrosła kwota wolna od podatku z 6,6 tys. zł do 8 tys. zł 

Natomiast podatnicy zarabiający więcej niż 8 tys. złotych, jednak nie więcej niż 13 tys. mają prawa o kwoty zmniejszającej podatek w wysokości pomiędzy 1440 zł a 556,02 zł. 

Poprzednio przedział ten wynosił od 6,5 tys. do 11 tys. natomiast kwoty zmniejszająca podatek była w wysokości pomiędzy 1188 zł a 556,02 zł.

Jak wpłacać składki na ZUS od 1 stycznia 2018 r.

Od 1 stycznia 2018 r. zmienił się sposób płacenia składek ZUS.

Od 1 stycznia płatności składki należy dokonywać zwykłym jednym przelewem na swój numer rachunku składkowego otrzymany od ZUS. 
Jeżeli do końca 2017 r. nie dostaniesz informacji o rachunku, na który należy przelewać składki lub jeśli ją zgubisz należy skontaktować się najbliższą placówką ZUS lub z Centrum Obsługi Telefonicznej pod numerem 022 560 16 00. Ewentualnie możesz wejść na stronę ZUS i ustalić swój numer konta wpisując NIP i PESEL.

Dotychczasowe numery, na które dokonywało się płatności składek ZUS zostały zamknięte 31 grudnia i już nie można od 1 stycznia na nie wpłacać składek.

Bez nowego numer od 1 stycznia nie opłacisz składek ZUS

Zaległe składki ZUS ....

Więcej ...

wtorek, 12 grudnia 2017

Jaka budowa nie wymaga pozwolenia na budowę?

Pragnę zaprezentować numerus clausus przypadków stanowiących wyjątek od zasady z art. 28 ust. 1 PrBud, w myśl której rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Przypadki poniżej wskazane wiążą się ze zwolnieniem wymienionych zamierzeń inwestycyjnych od pełnej reglamentacji prawnej w postaci pozwolenia na budowę, jednakże celem ustawodawcy nie jest zwolnienie ich spod regulacji PrBud w ogóle. Większość zamierzeń wymienionych poniżej wymaga uprzedniego dokonania zgłoszenia w myśl art. 30 ust. 1 PrBud. Oznacza to poddanie ich reglamentacji administracyjnej, tyle że o "słabszym" charakterze.

Do obiektów budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę zalicza
 się: 

Czytaj więcej ...

wtorek, 28 listopada 2017

Kiedy wygasają autorskie prawa majątkowe?

Wygaśnięcie majątkowych praw autorskich w wyniku upływu okresu ochrony umożliwia niemal dowolne korzystanie z utworu, czy to na użytek stricte prywatny, czy też komercyjny.

Granicę dowolności wytyczają osobiste uprawnienia autora, wśród których należy wymienić przede wszystkim obowiązek respektowania autorstwa utworu, jego integralności czy też rzetelnego wykorzystania.

Czytaj więcej ....

poniedziałek, 27 listopada 2017

Kiedy przedawniają się roszczenia z tytułu naruszenia patentu?

Roszczeń z tytułu naruszenia patentu można dochodzić po uzyskaniu patentu.
Roszczenia z tytułu naruszenia patentu, jeżeli sprawca działał w dobrej wierze, mogą być dochodzone za okres rozpoczynający się po dniu, w którym Urząd Patentowy dokonał ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku, a w przypadku wcześniejszego powiadomienia przez uprawnionego osoby naruszającej prawo o dokonanym zgłoszeniu - od daty tego powiadomienia.

Roszczenia z tytułu naruszenia patentu ulegają przedawnieniu, co do zasady z upływem ....
Czytaj więcej ....

środa, 27 września 2017

Leasing a szkoda całkowita lub utrata pojazdu z powodu kradzieży


W przypadku wystąpienia szkody całkowitej lub utraty pojazdu w leasingu z powodu kradzieży ma zastosowanie art. 7095 kodeksu cywilnego.

Zgodnie z tym przepisem, jeżeli po wydaniu korzystającemu rzecz została utracona z powodu okoliczności, za które finansujący nie ponosi odpowiedzialności, umowa leasingu wygasa a finansujący ( firma leasingowa) może żądać od korzystającego ....

Czytaj więcej....

poniedziałek, 13 marca 2017

Wszczęcie i zakończenie kontroli celno-skarbowej działalności gospodarczej przedsiębiorców (KAS)

Od dnia 1 marca 2017 r. obowiązuje ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1947)., która zmieniła zasady kontroli celno-skarbowej firm. W niniejszym artykule postaram się przybliżyć zasady wszczęcia i zakończenia kontroli. 

Wszczęcie kontroli celno-skarbowej następuje z urzędu, na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej udzielonego kontrolującemu.

Datą wszczęcia
 kontroli celno-skarbowej jest dzień doręczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej. .....

Czytaj więcej ....

czwartek, 2 marca 2017

Co to KAS, - czyli co to jest Krajowa Administracja Skarbowa?

W dniu 1 marca 2017 r. weszła w życie ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1947).  


Zgodnie z definicja ustawową KAS stanowi wyspecjalizowaną administrację rządową wykonującą zadania z zakresu realizacji dochodów z  tytułu podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, ochrony interesów Skarbu Państwa oraz  ochrony obszaru celnego Unii Europejskiej, a także zapewniającą obsługę i wsparcie podatnika i płatnika w prawidłowym wykonywaniu  obowiązków podatkowych oraz obsługę i wsparcie przedsiębiorcy w prawidłowym wykonywaniu obowiązków   .....Czytaj więcejpiątek, 13 listopada 2015

Ochrona autorskich praw do programu komputerowego

Programy komputerowe podlegają ochronie jak utwory literackie. Ochrona przyznana programowi komputerowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia.

Nie każdy program komputerowy stanowi przedmiot prawa autorskiego. Po to, by uzyskał taki status, niezbędne jest stwierdzenie, iż „stanowi on przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze"

Program komputerowy, jak każdy inny utwór, nie musi mieć postaci ukończonej, aby korzystać z autorsko prawnej ochrony. Podmiotem prawa autorskiego do programu komputerowego jest twórca. W przypadku gdy w przygotowaniu programu uczestniczy więcej osób, krąg współautorów oraz kwestie dotyczące podziału i wykonywania wspólnego prawa określa się według ogólnych zasad przyjętych w ustawie.

Idee i zasady będące podstawą jakiegokolwiek elementu programu komputerowego, w tym podstawą łączy, nie podlegają ochronie.
Czytaj więcej » 

niedziela, 8 listopada 2015

Czas trwania wszystkich kontroli organu kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym

Na wstępie niniejszego posta chciałbym przedstawić podstawową normę, o której należy pamiętać przy kontroli przedsiębiorcy: Przedsiębiorca, który poniósł szkodę na skutek przeprowadzenia czynności kontrolnych z naruszeniem przepisów prawa w zakresie kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, przysługuje odszkodowanie a dowody przeprowadzone w toku kontroli przez organ kontroli z naruszeniem przepisów prawa w zakresie kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, jeżeli miały istotny wpływ na wyniki kontroli, nie mogą stanowić dowodu w żadnym postępowaniu administracyjnym, podatkowym, karnym lub karno-skarbowym dotyczącym kontrolowanego przedsiębiorcy.

Do kontroli działalności gospodarczej podatnika będącego przedsiębiorcą stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Czas trwania wszystkich kontroli organu kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym nie może przekraczać:niedziela, 4 października 2015

Kiedy zachodzi nominalne obniżenie kapitału zakładowego?

Nominalne obniżenie kapitału zakładowego zachodzi, gdy:

1) bilans spółki wykazał stratę, a obniżenie ma na celu wyrównanie bilansu, aby mogła nastąpić wypłata z zysku dla wspólników. Gdyby bowiem w tej sytuacji nie nastąpiło obniżenie kapitału zakładowego, zysk spółki musiałby być przeznaczony na odbudowę kapitału zakładowego, aż do pełnego zrównoważenia bilansu spółki, zgodnie z art. 192 KSH;

2) wartość aportów została oszacowana zbyt wysoko, wobec czego kapitał zakładowy nie został w całości pokryty. Konieczne jest wówczas doprowadzenie jego wysokości do stanu rzeczywistego, tj. zgodnie z realną wartością aportu;

Czytaj więcej »