piątek, 13 listopada 2015

Ochrona autorskich praw do programu komputerowego

Programy komputerowe podlegają ochronie jak utwory literackie. Ochrona przyznana programowi komputerowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia.

Nie każdy program komputerowy stanowi przedmiot prawa autorskiego. Po to, by uzyskał taki status, niezbędne jest stwierdzenie, iż „stanowi on przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze"

Program komputerowy, jak każdy inny utwór, nie musi mieć postaci ukończonej, aby korzystać z autorsko prawnej ochrony. Podmiotem prawa autorskiego do programu komputerowego jest twórca. W przypadku gdy w przygotowaniu programu uczestniczy więcej osób, krąg współautorów oraz kwestie dotyczące podziału i wykonywania wspólnego prawa określa się według ogólnych zasad przyjętych w ustawie.

Idee i zasady będące podstawą jakiegokolwiek elementu programu komputerowego, w tym podstawą łączy, nie podlegają ochronie.
Czytaj więcej » 

niedziela, 8 listopada 2015

Czas trwania wszystkich kontroli organu kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym

Na wstępie niniejszego posta chciałbym przedstawić podstawową normę, o której należy pamiętać przy kontroli przedsiębiorcy: Przedsiębiorca, który poniósł szkodę na skutek przeprowadzenia czynności kontrolnych z naruszeniem przepisów prawa w zakresie kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, przysługuje odszkodowanie a dowody przeprowadzone w toku kontroli przez organ kontroli z naruszeniem przepisów prawa w zakresie kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, jeżeli miały istotny wpływ na wyniki kontroli, nie mogą stanowić dowodu w żadnym postępowaniu administracyjnym, podatkowym, karnym lub karno-skarbowym dotyczącym kontrolowanego przedsiębiorcy.

Do kontroli działalności gospodarczej podatnika będącego przedsiębiorcą stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Czas trwania wszystkich kontroli organu kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym nie może przekraczać:niedziela, 4 października 2015

Kiedy zachodzi nominalne obniżenie kapitału zakładowego?

Nominalne obniżenie kapitału zakładowego zachodzi, gdy:

1) bilans spółki wykazał stratę, a obniżenie ma na celu wyrównanie bilansu, aby mogła nastąpić wypłata z zysku dla wspólników. Gdyby bowiem w tej sytuacji nie nastąpiło obniżenie kapitału zakładowego, zysk spółki musiałby być przeznaczony na odbudowę kapitału zakładowego, aż do pełnego zrównoważenia bilansu spółki, zgodnie z art. 192 KSH;

2) wartość aportów została oszacowana zbyt wysoko, wobec czego kapitał zakładowy nie został w całości pokryty. Konieczne jest wówczas doprowadzenie jego wysokości do stanu rzeczywistego, tj. zgodnie z realną wartością aportu;

Czytaj więcej »

środa, 23 września 2015

Kiedy ma miejsce rzeczywiste obniżenie kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością?Rzeczywiste obniżenie kapitału zakładowego ma miejsce, gdy:

1) kapitał zakładowy spółki jest zbyt wysoki w stosunku do zadań gospodarczych spółki. Obniżenie kapitału pozwala więc na dokonanie odpowiednich wypłat wspólnikom, którzy mogą zainwestować go bardziej efektywnie poza spółką;  

2) następuje przesunięcie części kapitału zakładowego na fundusz zapasowy lub rezerwowy, którymi wspólnicy mogą w odróżnieniu od kapitału zakładowego swobodnie dysponować. Stąd taki zabieg określa się w doktrynie jako przejściowe stadium dokonania w jego następstwie wypłat wspólnikom lub przeznaczenie go na cele przewidziane umową lub uchwałą wspólników;


wtorek, 22 września 2015

Jak obniżyć kapitał zakładowy w Spółce z ograniczoną odpowiedzialności ?Obniżenie kapitału zakładowego w Sp. z o.o.

Zasadą jest, że obniżenie kapitału zakładowego poprzez zmianę umowy spółki. Wyjątek od tej zasady stanowi obniżenie kapitału zakładowego przez umorzenie udziałów.

Obniżenie kapitały zakładowego, jako zmiana umowy spółki, dokonywane jest na podstawie uchwały wspólników podejmowanej większością 2/3 głosów przy zachowaniu formy aktu notarialnego. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna określać kwotę, o jaką kapitał zakładowy określony w umowie ma być obniżony, oraz określać sposób obniżenia oraz powinna być umieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza. Uchwała powinna określać czyje udziały są obniżane i w jakiej liczbie ulegają zlikwidowaniu.

Umowa spółki może przewidywać surowsze wymagania w zakresie podjęcia takiej uchwały.

Czytaj więcej »

wtorek, 1 września 2015

Jaka jest odpowiedzialność wspólnika spółki jawnej za długi spółki?Odpowiedzialność wspólnika spółki jawnej za zobowiązania spółki ma charakter osobisty, nieograniczony i solidarny (pomiędzy wspólnikami oraz ze spółką), ale jednocześnie subsydiarny w zakresie egzekucji (art. 22 § 2 KSH w związku z art. 31 § 1 KSH). Wspólnicy nie mogą skutecznie wobec osób trzecich modyfikować odpowiedzialności za zobowiązania spółki, zatem w tym sensie przepis powyższy ma charakter bezwzględnie obowiązujący. W stosunkach wewnętrznych możliwe jest wprowadzenie modyfikacji, w szczególności poprzez ograniczenie odpowiedzialności niektórych wspólników, co będzie wpływało na wzajemne roszczenia regresowe między wspólnikami.

Odpowiedzialność wspólnika spółki jawnej jest odpowiedzialności subsydiarną, co oznacza, że wierzyciel spółki może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika w przypadku, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna. Należy zaznaczyć jednak, że nie stanowi to przeszkody do wniesienia powództwa przeciwko wspólnikowi, zanim egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna.

W razie dochodzenia roszczeń przeciwko wspólnikom z tytułu ich odpowiedzialności za zobowiązania Spółki powstałe po rejestracji, regułą jest przede wszystkim wytoczenie powództwa przeciwko Spółce w celu zadośćuczynienia wymogowi wykazania bezskuteczności egzekucji przeciwko dłużnikowi głównemu.

poniedziałek, 5 stycznia 2015

Obsługa prawna firm - nowe pakietyW związku z rozwojem Kancelarii Adwokackiej postanowiliśmy zaktualizować naszą ofertę w zakresie obsługi prawnej firm i oferowanych pakietów stałej obsługi prawnej.Wszystkie nowości można oglądać na stronie Kancelarii www.adwokat-szymczyk.pl

Wprowadziliśmy dla naszych klientów Pieczęć prewencyjną, w celu usprawnienia jeszcze bardziej windykacji prowadzonej przez naszą Kancelarię - czytaj więcej 

Ofertę stałej obsługi prawnej firm kierujemy przede wszystkim do podmiotów gospodarczych, spółek cywilnych, osobowych i kapitałowych a także fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych, podmiotów wykonujących działalność leczniczą i farmaceutyczną.

Czytaj więcej »