środa, 23 września 2015

Kiedy ma miejsce rzeczywiste obniżenie kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością?Rzeczywiste obniżenie kapitału zakładowego ma miejsce, gdy:

1) kapitał zakładowy spółki jest zbyt wysoki w stosunku do zadań gospodarczych spółki. Obniżenie kapitału pozwala więc na dokonanie odpowiednich wypłat wspólnikom, którzy mogą zainwestować go bardziej efektywnie poza spółką;  

2) następuje przesunięcie części kapitału zakładowego na fundusz zapasowy lub rezerwowy, którymi wspólnicy mogą w odróżnieniu od kapitału zakładowego swobodnie dysponować. Stąd taki zabieg określa się w doktrynie jako przejściowe stadium dokonania w jego następstwie wypłat wspólnikom lub przeznaczenie go na cele przewidziane umową lub uchwałą wspólników;


wtorek, 22 września 2015

Jak obniżyć kapitał zakładowy w Spółce z ograniczoną odpowiedzialności ?Obniżenie kapitału zakładowego w Sp. z o.o.

Zasadą jest, że obniżenie kapitału zakładowego poprzez zmianę umowy spółki. Wyjątek od tej zasady stanowi obniżenie kapitału zakładowego przez umorzenie udziałów.

Obniżenie kapitały zakładowego, jako zmiana umowy spółki, dokonywane jest na podstawie uchwały wspólników podejmowanej większością 2/3 głosów przy zachowaniu formy aktu notarialnego. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna określać kwotę, o jaką kapitał zakładowy określony w umowie ma być obniżony, oraz określać sposób obniżenia oraz powinna być umieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza. Uchwała powinna określać czyje udziały są obniżane i w jakiej liczbie ulegają zlikwidowaniu.

Umowa spółki może przewidywać surowsze wymagania w zakresie podjęcia takiej uchwały.

Czytaj więcej »

wtorek, 1 września 2015

Jaka jest odpowiedzialność wspólnika spółki jawnej za długi spółki?Odpowiedzialność wspólnika spółki jawnej za zobowiązania spółki ma charakter osobisty, nieograniczony i solidarny (pomiędzy wspólnikami oraz ze spółką), ale jednocześnie subsydiarny w zakresie egzekucji (art. 22 § 2 KSH w związku z art. 31 § 1 KSH). Wspólnicy nie mogą skutecznie wobec osób trzecich modyfikować odpowiedzialności za zobowiązania spółki, zatem w tym sensie przepis powyższy ma charakter bezwzględnie obowiązujący. W stosunkach wewnętrznych możliwe jest wprowadzenie modyfikacji, w szczególności poprzez ograniczenie odpowiedzialności niektórych wspólników, co będzie wpływało na wzajemne roszczenia regresowe między wspólnikami.

Odpowiedzialność wspólnika spółki jawnej jest odpowiedzialności subsydiarną, co oznacza, że wierzyciel spółki może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika w przypadku, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna. Należy zaznaczyć jednak, że nie stanowi to przeszkody do wniesienia powództwa przeciwko wspólnikowi, zanim egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna.

W razie dochodzenia roszczeń przeciwko wspólnikom z tytułu ich odpowiedzialności za zobowiązania Spółki powstałe po rejestracji, regułą jest przede wszystkim wytoczenie powództwa przeciwko Spółce w celu zadośćuczynienia wymogowi wykazania bezskuteczności egzekucji przeciwko dłużnikowi głównemu.