poniedziałek, 10 listopada 2014

Odpowiedzialność cywilnoprawna członków zarządu, rady nadzorczej oraz likwidatorów a także innych osób w spółce akcyjnejOdpowiedzialność cywilną w spółce akcyjnej regulują przepisy kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z regulacją zwartą w przedmiotowym kodeksie, jeżeli członkowie zarządu umyślnie lub przez niedbalstwo podali fałszywe dane w:
-        oświadczeniu, że wymagane statutem wpłaty na akcje oraz wkłady niepieniężne zostały dokonane zgodnie z prawem
-        oświadczeniu wszystkich członków zarządu, że wniesienie tych wkładów do spółki jest zapewnione zgodnie z postanowieniami statutu przed upływem roku po zarejestrowaniu spółki w przypadku gdy statut przewiduje pokrycie kapitału zakładowego wkładami niepieniężnymi po dokonaniu rejestracji,
-        oświadczeniu wszystkich członków zarządu, że wkłady na akcje zostały wniesione, a w przypadku gdy wniesienie wkładów niepieniężnych ma nastąpić po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału, że przejście tych wkładów na spółkę jest zapewnione w terminie określonym w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego,
odpowiadają wobec wierzycieli spółki solidarnie ze spółką przez trzy lata od dnia zarejestrowania spółki lub zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego.  


niedziela, 9 listopada 2014

Zgłoszenie wierzytelności do upadłościWierzyciel osobisty upadłego, który chce uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym, jeżeli niezbędne jest ustalenie jego wierzytelności, powinien w terminie oznaczonym w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości zgłosić sędziemu-komisarzowi swoją wierzytelność.           
Uprawnienie do zgłoszenia wierzytelności przysługuje wierzycielowi ponadto, gdy jego wierzytelność była zabezpieczona hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym,

Czytaj więcej »

Odpowiedzialność cywilna w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji
W razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać: 
1) zaniechania niedozwolonych działań, 
2) usunięcia skutków niedozwolonych działań, 
3) złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie, 
4) naprawienia wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych, 
5) wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na zasadach ogólnych, 
6) zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego - jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony.
Sąd, na wniosek uprawnionego, może orzec również o wyrobach, ich opakowaniach, materiałach reklamowych i innych przedmiotach bezpośrednio związanych z

Czytaj więcej »