niedziela, 15 czerwca 2014

Jak wyłączyć wspólnika ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?


Aby wyłączyć przymusowo wspólnika ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy wystąpić o to do Sądu.
Sądem właściwym do wytoczenia tego rodzaju powództwa jest sąd rejonowy, jeżeli wartość udziału pozwanego wspólnika nie będzie przekraczać 75 000 zł, jeżeli jednak wartość udziału wspólnika przekracza 75 000 zł wtedy właściwy będzie sąd okręgowy. Powództwo wytacza się przed sądem właściwym ze względu na siedzibę spółki.

Po stronie powodowej wskazuje się wszystkich pozostałych wspólników, po stronie pozwanej wskazuje się natomiast wspólnika, którego wyłączenia domagają się pozostali wspólnicy z tym zastrzeżeniem, że jeżeli umowa spółki przewiduje, że wytoczyć powództwo może mniejsza liczba wspólników, jako pozwanych należy wskazać pozostałych wspólników (tych też, których nie żąda się wyłączenia). 

W pozwie oznacza się wartość przedmiotu sporu, która powinna być zgodna z wartością udziału wspólnika, który ma być wyłączony.

Pozew podlega opłacie stałej w wysokości ...

Czytaj więcej »

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz